Usvojen Plan i program zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu

Ispis
Objavljeno Petak, 11 Lipanj 2021

Vijece 6.21

Vijece 6.21
U Kinodvorani Orašje održana je 10.6.2021. godine i šesta sjednica Općinskog vijeća Orašje s usvojenim dnevnim redom od 14 točaka. Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća i vijećničkih pitanja,

vijećnici su usvojili prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu. Prošle godine prihodi i primici Općine Orašje iznosili su 6.330.740,00 KM, a izdaci 968 maraka manje iako je planirano da i prihodi i izdaci budu u visini od 7.210.000,00 KM.

Usvojen je Plan i program zajedničke komunalne potrošnje na području općine Orašje za 2021. godinu. Planom i programom obuhvaćene su usluge, načini i rokovi održavanja čistoće – čišćenje javnih površina, odvodnje atmosferskih i otpadnih voda s javnih površina, održavanje groblja/mezarja i pasivnih groblja, upravljanje i održavanje javne rasvjete, dekoriranje ulica za Božićno – Novogodišnje blagdane, te obavljanje kafilerijskih usluga – zbrinjavanje pasa lutalica.

Podržan je i Plan implementacije i indikativni financijski okvir revidirane Strategije razvoja općine Orašje za 2021. godinu. Općina Orašje je u fazi izrade nove Strategije razvoja, a do tada produžen je rok važenja dosadašnje Strategije i na ovu kalendarsku godinu za koju je bilo potrebno donijeti i Plan implementacije.

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o izradi i izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje s rokom izrade od jedne godine.

Odlukom o prijenosu prava vlasništva Općina Orašje izvršila je prijenos prava vlasništva na nekretnini odnosno poslovnom prostoru površine 74,40 m² u korist Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Vijeće je dalo suglasnost općinskom načelniku da u svojstvu kupca u ime i za račun Općine Orašje sudjeluje u postupku kupovine zemljišta u katastarskoj općini Donja Mahala II za potrebe Općine Orašje koje je u javnom interesu.

Nad više katastarskih čestica utvrđeno je da je od javnog interesa izvođenje radova - polaganje priključnih kabelskih vodova u svrhu izgradnje trafostanice i objekta – zgrade za socijalno neprofitno stanovanje u Orašju.

Budući da članovima sadašnjeg Školskog odbora Osnovne škole Orašje ističe 20.07.2021. godine, Općinsko vijeće pokrenulo je zakonsku proceduru provedbe natječaja za imenovanje novog Školskog odbora, s usvajanjem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju.

Do kraja sjednice vijećnici su usvojili izvješća o radu za prošlu godinu: Javnog poduzeća Vodovod i odvodnja Orašje, Javnog poduzeća Komunalac Orašje, Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica Orašje i Javne ustanove Centar za kulturu Orašje.