Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 19.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 15. lipnja

   2022. godine sa početkom u 10.00 sati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 22 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan vijećnici: Nikola Ilišević, Anto Kobaš i Mario Pejić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni:  Gradonačelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i Gradonačelnika:  Manda Rezo, Mladen Marković,Vlado Stanić i Darjan Ivić,  tajnik Gradskog  organa uprave Ruža Nedić  te  predstavnici medija.

  Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje RPO-a  te za istu predlaže slijedeći

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Bok, Donja Mahala, Kopanice, Kostrč, Lepnica, Orašje, Oštra Luka, Tolisa, Ugljara i Vidovice,
  5. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli koncesije.

  nakon čega isti daje na raspravu.

  Stigao Vijećnik Anto Kobaš.   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

   

  Emir Beširević ukazuje na nedostatak koji je uočio u samom zapisniku a odnosi se na točku 4, gdje  nisu napisani  rezultati glasanja o predmetnoj odluci nakon izjašnjavanja i ne prihvaćanja predloženih amandmana. Od strane vijeća je prihvaćeno da se Izvod iz zapisnika sa 17 sjednice Gradskog vijeća dopuni na način da se iza izjašnjavanja o predloženim amandmanima predloženim na točku pod rednim brojem 4,  doda slijedeći tekst. „ Obzirom da niti jedan od predloženih amandmana nije prihvaćen predsjednik odluku u predloženom obliku daje na glasovanja i konstatira, nakon provedenog glasovanja, kako je ista usvojena sa16 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan.“

   

   

  Nakon prihvaćanja predložene dopune i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je  Izvod iz zapisnika sa 17 sjednice jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

  Vijećnička pitanja i inicijative

   

  1. Emir Beširević iznosi kako je na 10 sjednici Općinskog vijeća (24.11. 2021. god.) uputio inicijativu za dostavljanje izvještaja Mjesnih zajednica o provedenim izborima za vijeća mjesnih zajednica. Obzirom  da do sada nije dobio nikakva izvješća unatoč Statutom propisanoj obvezi da vijeće mjesne zajednice Općinskom vijeću jednom godišnje dostavlja izvješće o radu kao i informaciju o provedeni izborima traži da mu se što hitnije dostave navedeni izvještaji. Ukoliko  neke od mjesnih zajednica nisu dostavile svoje izvještaje o provedenim izborima, te izvještaj o radu za 2021 god. traži da se iste upozore te ukoliko na upozorenja ne reagiraju da se uvede povjereništvo .
  2. Zbog učestalog kršenja Poslovnika Općinskog vijeća od strane pojedinih tj. jednih te istih vijećnika na točki dnevnog reda –Vijećnička pitanja i inicijative zamoljava predsjedavajućeg vijeća da ubuduće  poštuje članak 18a Poslovnika Općinskog vijeća Orašje.
  3. Vezano za Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašje donesene 18.03. 2021. kojom se oslobađaju od zabrane prometovanja I ulicom gosti hotela Navis do istog. Često se dešava da gosti hotela unatoč zabrani daljnjeg prometovanja I ulicom nastave kretanje istom te silaze kod bivše skele. Mišljenja je kako je odluku potrebno preispitati smatrajući je štetnom za stanovnike grada Orašja kao i turiste koji dolaze. Poziva također  djelatnike MUP-a županije Posavske da počnu kažnjavati nesavjesne vozače kao i  na  razmatranje mogućnosti stavljanja odluke, na dobrobiti građana Orašja, van snage.

  Prije nego se prešlo na narednu točku predsjednik upoznaje vijećnike kako će predstavnici firme koja je radila izmjene i dopune Urbanističkog  plana  kasniti pa predlaže da se točka pod rednim brojem 3 razmatra kao posljednja točka današnjeg dnevnog reda što je od strane vijećnika i usvojeno.

   

  Ad.- 4.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u  naseljenim mjestima: Bok, D. Mahala, Kopanice, Kostrč, Lepnica, Orašje, Oštra Luka, Tolisa, Ugljara i Vidovice

   

  Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je točka bila na dnevnom redu prethodne sjednice ali je zbog uočenih nedostataka tj. nepravilnosti skinuta s dnevnog reda. Nakon toga pristupilo se otklanjanju uočenih nepravilnosti i nakon provedene propisane procedure izrađen je novi prijedlog odluke što su vijećnici dobili u materijalima.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženoj odluci.

   

  Nusret Saltović  u svom komentaru iznosi kako i ovaj prijedlog odluke  sadrži dosta nepravilnosti, nabrajajući svaku pojedinačno. Traži da se odluka zbog nabrojanih nedostataka vrati na doradu kako bi se nedostaci otklonili.

  Zbog uočenih nedostataka predsjednik prekida daljnja rasprava po ovoj točki. Nakon toga vijećnici su se složili a što je prihvatio i predlagatelj da se rasprava prekine i odluka vrati predlagatelju na doradu tj. na otklanjanje uočenih nedostataka.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Zaključka o planu parcelacije

   

  Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je sukladno Zakonu o građevinskom zemljištu, zemljište u društvenom vlasništvu može mijenjati oblik i površinu  sukladno Planu o parcelacije koje donosi Gradsko vijeće. U materijalima se nalazi prikaz novoformiranih parcela sa brojem  i površinom kao i parcela  koja se cijepa. Predmetne parcele predviđene su za mješovitu namjenu kako je  Urbanističkim planom i predviđeno.

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti  na Odluku o dodjeli koncesije

  Manda Rezo vezano za ovu točku iznosi kako je vijeće u veljači ove godine dalo prethodnu suglasnost za pristupanje provedbe postupka dodjele koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na parcelama koje su navedene u samom Zaključku. Predmetni postupak je kod Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja Ž P.  pokrenut na inicijativu firme VIAKOP d.o.o. Oštra Luka. Obzirom da se parcele za eksploataciju šljunka i pijeska nalaze na području Grada Orašje, poštujući odredbe gore navedenog županijskog zakona, da bi Vlada županije Posavske donijela Odluku o dodjeli koncesije potrebna je i suglasnost Gradskog vijeća a što se ovim zaključkom i čini.

  Nakon dobivene suglasnosti  Vlada Ž.P. će donijeti Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na period od 5 godine uz obvezu plaćanja jednokratne naknade u iznosu od 19.262 KM  te tekuće naknade u iznosu od ¸1,00 KM/m3 prodane sirovine.

  Emir Beširević iznosi kako zbog sukoba interesa o predmetnoj točki neće glasati.

  U raspravi po ovoj točki uzeo i vijećnik Marinko Džoić.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 3.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje

   

  Uvodno izlaganje po ovoj točki dala Manda Rezo nakon čega je predstavnik firme koja je radila izmjene i dopune gospodin Goran Dimitrić u svom izlaganju naveo pojedinačno svaku izmjenu i dopunu kao i lokaciju na koju se odnose urađene izmjene odnosno dopune.

  Emir Beširević, obzirom da slijedi javna rasprava od mjesec dana, poziva sve zainteresirane da pogledaju predložene izmjene i dopune nakon čega da daju svoje primjedbe, prijedloge, sugestije koje će od strane nadležnih biti razmotrene i eventualno prihvaćene i uvrštene u prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana Orašja. Također predlaže da se, ukoliko je to moguće, prezentacija stavi na WEB stranicu Grada Orašja.

   

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

  Sjednica završila u 112o

   

   Zapisničar Nikola Klaić

   Predsjednik Gradskog vijeća Stanko Vincetić