Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 15.  sjednice Općinskog vijeća  Orašje, održane dana 24. ožujka

   2022. godine sa početkom u 11.00 sati u hotelu „Navis“   u  Orašju

                                                                                                         

  Sjednici Općinskog vijeća nazočna 24 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan vijećnik: Alen Aljukić

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Manda Rezo,  Andrijana Dujmenović, Manda Kosić, Darjan Ivić, Pero Baotić, Vlado Stanić, Mladen Marković i Ilija Baotić, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković, gosti   te  predstavnici medija.

   

  Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje RPO-a  te za istu predlaže slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Prijedlog Privremene statutarne odluke Grada Orašja.

  te isti daje na raspravu.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Prijedlog Privremene statutarne odluke Grada Orašja

   

  Pojašnjenje predložene točke dala predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise Dragica Krištić iznoseći između  ostalog kako je člankom 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano da  Općinsko vijeće priprema  i usvaja statut, dok se člankom 9. Zakona o Gradu Orašje utvrđuje obveza Općinskog vijeća da donese privremenu statutarnu Odluku Grada Orašje.

  Zakonom o Gradu Orašje uspostavljen je Grad Orašje koji je pravni sljednik Općine Orašje i koji preuzima obilježja, nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je sljednik.

  Prema članku 9. Zakona o Gradu Orašju, Općinsko vijeće Orašje dužno je u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o Gradu Orašje, donijeti Privremenu statutarnu Odluku Grada Orašje, do donošenja Statuta Grada.

   Na kraju iznosi kako je Odbor za izbor i imenovanje nakon rasprave jednoglasno prihvatio  predloženu odluku a što predlažu i Općinskom vijeću te kako će usvajanje predložene odluke  omogućiti nastavak  postupka kako registracije tako i funkcioniranja Grada  Orašje.

   

  Josip Pejić uz kratak komentar u kome ističe važnost donošenja ovakve odluke ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH dao podršku predloženoj odluci.

   

  Mario Pejić ispred stranke HSP-a BiH a u kontekstu ranije iznesenih stavova po ovom pitanju predloženu odluku neće podržati. Mišljenja je da je u predloženoj odluci sporan članak 4. u kome se navodi teritorija Grada Orašje koja je ovim člankom definirana na način da teritorij čine sva naseljena mjesta koja su prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru postojeće Općine Orašje na dan stupanja na snagu ovog zakona. Na kraju iznosi kako su  razlozi ne podržavanja predložene odluke  postojanje  spornih područja, prije svega u dijelu Oštre Luke,  Boka, Matića kao i cijelog Jenjića. Ovdje je jasno da dio teritorija općine Orašje koji je u ratu obranjen ne ulazi u prostor Grada Orašje. Ako nije u pravu traži da ga neko ispravi.

   

  Stanko Vincetić iznosi kako se predmetnom odlukom, kada  je teritorija općine Orašje u pitanju ne mijenja ništa niti Općinsko vijeće ima ovlasti da mijenja Deytonom utvrđene granice.  Na kraju iznosi kako se radi o dvije odvojene stvari koje nemaju veze jedna s drugom.

   

  Emir Beširević ispred Nezavisni-Neovisni podržava predloženu Odluku   što će omogućiti nastavak započetog postupka što bi na kraju dovelo da Orašje postane grad.

  Na kraju, nevezano za ovu točku, predlaže obzirom na veoma kratko trajanje sjednice da Općinsko vijeće donese zaključak kojim bi se općinski vijećnici odrekli prava na naknadu za sudjelovanje u radu sjednice Općinskog vijeća.

   

  Predsjednik daje na glasovanje točku o usvajanju prijedloga Privremene statutarne odluke Grada Orašje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, kako je ista usvojena sa 23 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Također predsjednik Općinskog vijeća daje i prijedlog vijećnika Emira Beširevića na glasovanje i konstatira kako je isti također usvojen sa 23 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Prije nego je predsjednik zaključio sjednicu prigodnim riječima, sada gradskim vijećnicima, obratio se Gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.

   

   

   

  Sjednica završila u 1123

   

   

   Zapisničar                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                   Stanko Vincetić