Digitalna pristupačnost
...
Financije

Služba za financije obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti financija; provođenje politike i smjernica javnih financija; izrađuje prijedlog proračuna i osigurava odgovornost za vlastite prihode; izrađuje završni račun proračuna Grada; sastavljanje periodičnih i završnih računa za Grad; vođenje svih evidencija i izvještavanje Gradonačelnika o ostvarenim prihodima i rashodima; predlaganje mjera za poboljšanu naplatu i namjensko trošenje proračunskih sredstava; vođenje knjigovodstvenih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja za Gradski organ uprave; praćenje izvršenja prihoda proračuna i kontroliranje trošenja sredstava; fakturiranje i praćenje naplate potraživanja Grada; pokretanje sudskog postupka za prisilnu naplatu gradskih potraživanja; obavljanje poslova obračuna plaća i naknade za uposlenika Gradskog organa uprave i gradskih vijećnika; vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava po vrsti, inventurnom broju, mjestu i odgovornoj osobi koja ga koristi; izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga Službe; pripremanje prijedloga propisa i akata iz nadležnosti Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik; praćenje i proučavanje zakonskih i podzakonskih akata koji su dužni primjenjivati u obavljanju poslova te uvođenje promjena u obavljanje posla i primjenu istih; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Gradsko vijeće i Gradonačelnik.