Digitalna pristupačnost
...
Tajnik Gradskog organa uprave

Tajnik Gradskog organa uprave ovlasti iz svoje nadležnosti izvršava na način da: koordinira rad temeljnih organizacijskih jedinica Gradskog organa uprave i obavlja poslove od značaja za unutarnje ustrojstvo i rad Gradskog organa uprave; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz djelokruga rada Gradskog organa uprave; realizira program rada Gradonačelnika i Gradskog organa uprave; surađuje između Gradskog organa uprave i drugih tijela; osigurava izvršenje poslova po nalogu Gradonačelnika; upoznaje Gradonačelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže mjere na rješavanju postojećih problema; pomaže Gradonačelniku pri utvrđivanju radnih ciljeva i prati njihovu realizaciju; nazoči sjednicama Stručnog kolegija općinskog načelnika; sudjeluje u procesima upravljanja razvojem grada(planiranje, priprema i implementacija strategije lokalnog razvoja i kapitalnim investicijama; objedinjava planove i programe rada, izvješća, informacije i druge materijale iz nadležnosti Gradskog organa uprave koje izrađuju pomoćnici načelnika u pitanjima iz nadležnosti službi kojima rukovode i te materijale dostavlja Gradonačelniku; rukovodi poslovima javnih nabava; rukovodi poslovima upravljanja Carinskim terminalom; donosi i potpisuje akte i odlučuje o pitanjima za koje ga ovlasti Gradonačelnik; vrši najsloženije poslove za potrebe rada Gradskogorgana uprave; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradskog organa uprave koji su mu zakonom stavljeni u nadležnost i po nalogu Gradonačelnika.