Digitalna pristupačnost
...
Opća uprava, branitelji i društvene djelatnosti

Služba opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti društvenih djelatnosti, branitelja i opće uprave; izrada prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik; osnivanje, statusne promjene i vođenje registra mjesnih zajednica; osiguranje uvjeta za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica i njihovih tijela; poslovi prijemne kancelarije i kancelarijsko poslovanje za potrebe gradskih službi za upravu koje obuhvata: prijem pošte, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, zavođenje predmeta i akata u odgovarajuće knjige evidencije, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, zavođenje predmeta i akata, rokovnik predmeta, otpremanje pošte i arhiviranje predmeta i akata, ovjera potpisa, rukopisa i prijepisa, umnožavanje i kopiranje materijala, vođenje poslova matične službe, vršenje poslova centra za birački spisak; predlaganje i provođenje utvrđene politike, te stvaranje uvjeta za unapređenje i razvoj djelatnosti u društvenim djelatnostima (skrb o djeci, predškoski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje, kultura, sport, zdravstvo, socijalna zaštita); praćenje stanja u oblasti iz nadležnosti Službe; prikupljanje i obrada podataka, te izrada analiza, informacija, izvještaja i programa; praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova i javnih poduzeća iz oblasti društvenih djelatnosti čiji je osnivač Grad; financijska potpora projekata i programa udruženja građana i nevladinih organizacija iz oblasti kulture, sporta, humanitarnih i sličnih djelatnosti od interesa i u skladu sa ciljevima općine i praćenje realizacije tih projekata i programa, te namjenskog utroška tih sredstava; upravno rješavanje u prvom stupnju iz djelokruga društvenih djelatnosti; zaštita i rješavanje pitanja i prava branitelja, stradalnika domovinskog rata i članova njihovih obitelji; obračun naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite (osobne i obiteljske invalidnine i druge naknade; zaštita obitelji; vođenje odgovarajućih evidencija iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite; praćenje djelatnosti organizacija u socijalno-humanitarnoj oblasti; praćenje stanja u oblasti politike prema mladima i rad s organizacijama mladih; prikupljanje informacija, izrada izvješća o stanju iz nadležnosti službe i dostavljanje istih nadležnim institucijama; davanje mišljenja i primjedbi kod izrade propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe koje donose druge institucije; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Gradsko vijeće i Gradonačelnik.