Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 17. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 17.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 5. svibnja

   2022. godine sa početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u Orašju

   

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 21 vijećnica/k što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan vijećnici: Zvonko Mikić, Ivan Dominković, Saša Nedić i Nusret Saltović.

   

   

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni:  Gradonačelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i Gradonačelnika:  Manda Rezo i  Pero Baotić,  Mladen  Marković,  tajnik Gradskog  organa uprave Ruža Nedić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković,    te  predstavnici medija.

   

  Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje RPO-a  te za istu predlaže slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvjanje Izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice,    
  2. Usvjanje Izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice,    
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje,
  5. Prijedlog Odluke o zakupu stanova Grada Orašja,
  6. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-putovi,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje AB stupa i polaganju srednjenaponskih 10(20)kV kabela za TS „Union-Foods”,
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnog SN 10/20 kV kabela za MBTS „Lamela 2”,
  10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje AB stupa i polaganju srednjenaponskih 10(20)kV kabela za „BH Telekom – TS Lepnica”,
  11. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom (k.č.br.204/4),
  12. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom (k.č.br.1049/271),
  13. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije,
  14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje,
  15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblja na području MZ Vidovice,
  16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola,
  17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U.Centar za kulturu Orašje za 2021. godinu,
  18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje d.o.o. Orašje za 2021. godinu.

   

  nakon čega isti daje na raspravu.

                                                                    

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti usvojen.

   

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća

   

  Stigao vijećnik Zvonko Mikić.

   

  Primjedbi na izvod iz zapisnika sa 15 sjednice nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

  Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća

   

  Primjedbi na izvod iz zapisnika sa 16. sjednice  također nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. -3.

   Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Alen Aljukić ponavlja već ranije pokrenutu inicijativu a odnosi se na park u Orašju. Od pokretanja inicijative prošlo je više mjeseci i po inicijativi nije ništa poduzeto. Inicijativom je traženo preuređenje istog kako bi se sadržajno obogatio posebno za djecu ali također može se uraditi nešto sadržajno i za umirovljenike obzirom da sada imaju prostor kod samog parka.

   

  Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako su na svom sastanku, obzirom da je počela sezona zaštite poljoprivrednih kultura da se apeluje na poljoprivredne proizvođače da ambalažu ostalu nakon tretiranja usjeva ne bacaju po njivama nego da  je adekvatno odlože što će sigurno doprinijeti većem očuvanju zdrave prirode.

  Pitanje:

  „Zbog većeg  broja prometnih nesreća koje se dešavaju na spoju  XIV ulice sa  Magistralnom cestom Orašje Tuzla poduzeti radnje koje bi doprinijele većoj sigurnosti  prometa na tom mjestu. Za početak možda postavljanje samo rasvjetnog stuba što je i ranije predlagano ali nije realizirano.

   

  Emir Beširević nakon navođenja razloga i efekata koji bi se postigli realizacijom predlaže slijedeće inicijative:

  Inicijativa 1.

              Naložiti J.P.  „Elektroprivreda HZ HB Mostar – PJ Orašje da vrati rasvjetno tijelo na križanju XVI i IX ulice a koje je uklonjeno nakon rušenja kuće na kojem je bilo. Da se na navedenom križanju povežu kablovi javne rasvjete na druge dvije kuće koje se nalaze dijagonalno na istom križanju.

  Inicijativa 2.

  Naložiti uposlenicima Gradske uprave da prekontrolišu sve zastave istaknute na javnim objektima, te ukoliko su one devastirane naložiti korisnicima objekata zamjenu istih uz obvezu postavljanja zastave BiH na sve navedene objekte.

   

  Inicijativa 3.

              Obzirom da na više puta pokrenutu inicijativu nije dobio  zadovoljavajući odgovor, traži da mu se isti dostavi u roku kako je to Poslovnikom propisano a odnosi se na inicijativu o spajanju Centra za kulturu i Radiopostaje Orašje u jednu ustanovu ponovno navodeći znatne financijske uštede kao mogućnosti postizanja boljih rezultata u poslovanju.

   

  Mario Pejić ima pitanje i inicijativu:

  Inicijativa: Na prošloj sjednici je pokrenuo inicijativu za osnivanje javne kuhinje na prostoru Općine Orašje. Navodi kako smo svjedoci  svakodnevnim poskupljenima prehrambenih proizvoda a poznato je da veći broj građana ima mala ili nikakva primanja pa bi im ovakva kuhinja dobro došla. Ponovno apelira da se pokrene inicijativa i poduzmu potrebni koraci kako bi se kuhinja i osnovala a da se u  realizaciju inicijative i opstanak iste uključe svi koji na neki način mogu pomoći.

  Pitanje:  Vezano je za proglašenje Grada Orašja što nije podržao iznoseći tada kako će takva odluka izazvati samo probleme a oni su, kako navodi, već krenuli.

  Prvog svibnja ove godine djelatnica za statistiku R.S-a došla je u Oštru Luku, ulica Gajevi popisivati stanovništvo govoreći da se radi o nekoj reevideniciji stanovništva. Smatra da se radi o čistoj provokaciji. Pita za što se ta reevidencija provodi baš sada.

  Na pitanje vijećnika  oštro je replicirao predsjednik Gradskog vijeća demantirajući navedeno ponavljajući kako sve to nema ama baš nikakve veze sa proglašenjem Grada Orašja.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje

   

  Kratko pojašnjenje, u kom navodi razloge predlaganja odluke, dala je Ruža Nedić – tajnik Gradskog organa uprave. Na kraju iznosi kako su na predloženu odluku pristigla tri blagovremeno predložena amandmana od strane vijećnika Emira Beširevića i to:

  Amandaman 1,

              „Predlaže da se u članku  2 točka 5 dopuni na način da se doda“ a ne niže od minimalne dozvoljene plaće u F BiH“.

  Nakon pojašnjenja predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman.

  Amandman 2.

  Predlaže da se članak 8 predložene odluke u potpunosti briše.

  Također, nakon obrazloženja, niti ovaj amandman od strane predlagatelja nije prihvaćen.

  Amandman 3.

  Da se članak 22 izmjeni i da glasi: „Državnom službeniku i namješteniku koji uz prethodno odobrenje Gradonačelnika za potrebe službenog putovanja koristi privatni automobil pripada naknada u iznosu i pod uvjetima utvrđenim u članku 21 ove odluke“.

  Niti ovaj amandman nakon pojašnjenja od strane predlagatelja nije prihvaćen.

   

  Emir Beširević nakon izjašnjavanja  i ne prihvaćanja predloženih amandmana dodatno pojasnio i iznio razloge zbog kojih je iste predložio. Unatoč ne prihvaćanju istih vijećnik traži i očitovanje vijećnika po predloženim amandmanima.

  U raspravi po ovoj točki učešće još uzeli: Josip Pejić, Anto Kobaš, Mario Pejić i Marinko Džoić.

  Nakon rasprave predsjednik daje na glasovanje amandman pod rednim brojem 1 i konstatira kako isti nije usvojen. Podršku amandmanu dala 2 vijećnika, 12 vijećnika je bilo „Protiv“ dok su 4 vijećnika bila „Suzdržana“.

  Također nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da i amandman pod rednim brojem 2 nije prihvaćen. Podršku amandmanu dala 3 vijećnika, 11 vijećnika je bilo „Protiv“  dok su 3 vijećnika bila „Suzdržana“.

   

  Predsjednik, nakon provedenog glasovanja o amandmanu broj 3 konstatira kako niti ovaj amandman nije podržan od strane vijećnika. Podršku amandmanu dala 2 vijećnika, 13 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o zakupu stanova Grada Orašja

   

  Ruža Nedić iznosi kako grad ima određeni broj stanova, zgrada i poslovnih prostora koji su u  vlasništvu,  odnosno na  raspolaganju ili upravljanju. Većina stanova je prazna i stanovi zbog ne korištenja propadaju odnosno nisu uvjeti u sadašnjem stanju za stanovanje. Iste je, kako bi se doveli u stanje uvjetno za stanovanje potrebno djelomično  renovirati.  Pošto na nivou države ne postoji propis o načinu davanja takvih stanova  u zakup, Gradska uprave je sačinila odluku, koju ste dobili u materijalima i kojom su propisani  uvjeti i način dodjele stanova na korištenje.

  Na predloženu odluku pristigao je i jedan amandman od strane vijećnika Emira Beširevića  kojim predlaže dopunu odluke na način da se u članku 15, u stavku 2 iza riječi Gradonačelnik briše točka dodat zarez zatim tekst: „ a o čemu će isti informirati Gradsko vijeće“.

  Amandam je od strane predlagatelja i prihvaćen.

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli i vijećnici: Josip Pejić, Marinko Džoić.

  Emir Beširević u svojoj raspravi po ovoj točki predlaže, ako je moguće, da se odluka razmatra kao nacrt a da se poslije razgovora sa stanarima koji stanuju do praznih gradskih stanova porazgovara pa tek nakon toga pristupi izradi prijedloga odluke  koji bi možda nakon tih razgovora mogla biti i kvalitetnije urađena.

   

  Rasprave više nije bilo i Odluka sa prihvaćenim amandmanom je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije

   

  Kratko pojašnjenje po ovoj točki dala Manda Rezo – pomoćnica gradonačelnika iznoseći između ostalog zakonski osnov za donošenje ovakve odluke, postupak provođenja parcelacije brojeve i površine novonastalih parcela kao i parcele koje se cijepaju.

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

  Kratko pojašnjenje i ove točka dala je pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo. Obzirom da nije bilo rasprave predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje AB stupa i polaganje srednjenaponskih 10 (20) kV kabela TS „Unio Foods“

   

  Manda Rezo u svom pojašnjenju iznosi kako se EP HZ HB distribucijsko područje Sjever  obratilo vijeću zahtjevom da se utvrdi da je od javnog interesa izvođenje radova na nekretninama označenom u predloženoj odluci u članku 1 u svrhu izgradnje AB stupa, polaganje kabela za TS. Kako se radi o izgradnji objekata komunalne infrastrukture predlaže se vijeću da se odluka usvoji, nakon čega  će  korisnik izvlaštenja  pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja predmetnih nekretnina što znači da korisnik ne stječe pravo vlasništva nego samo pravo služnosti.

  Rasprave nije bilo i predložene odluka je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnog SN 10/20kV kabela za MBTS „Lamela II“

   

   Manda Rezo iznosi kako se i ovdje radi o istoj stvari kao i u prethodnoj točki samo je u pitanju druga parcela.

  Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad.- 10.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje AB stupa i polaganju srednjonaponskih 10/20kV kabela za „BH Telekom –TS Lepnica“

   

  Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala Manda Rezo, predsjednik, obzirom da nije bilo rasprave istu dao na glasovanje. Predložena odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom  (k.č. br 294/4)

   

  Manda Rezo iznosi kako se gospodin Gani Kaydomgaj obratio zahtjevom da su se proda zemljište kojim raspolaže Grad, a koje graniči sa njegovom parcelom a radi se o površini od 14m2 i nalazi se u VIII ulici. Obzirom da parcela svojom površinom nije pogodna za bilo kakvu gradnju predlaže se prodaja predmetnog zemljišta. Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka cijena zemljišta je 1.000,00 KM odnosno 100,ooKM/m2. Ukoliko se o odluka usvoji gradonačelnik će potpisati o kupoprodaji nekretnine.

   

  Rasprave nije bilo i predložena odluke je nakon provedenog  glasovanja usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom (k.č. 1049/271)

   

  Manda rezo iznosi kako se i ovdje radi o istoj stvari odnosnoj izravnoj prodaji gradskog građevinskog zemljišta površine 333m2 radi oblikovanja vlastite parcele. Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka cijena zemljišta je 45KM/m2. Nakon usvajanja slijedi sklapanje kupoprodajnog ugovora i prodaja zemljišta.

   

  Rasprave nije bilo i odluka je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja –licitacije

   

  U svom pojašnjenju Manda Rezo između ostalog iznosi kako je sukladno Zakonu o stvarnim pravima Gradsko vijeće donosi odluku o prodaji zemljišta koje se nalazi u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Predloženom odlukom se propisuju način i uvjeti prodaje. Parcela koja je predmet prodaje nalazi se u obuhvatu urbanističkog plana na kojoj se mogu graditi objekti gospodarske namjene. Radi se o zemljištu površine 2204m2. Cijena kvadrata j e 3,00KM. Usvajanje odluke omogućava nastavak postupka prodaje odnosno raspisivanje natječaja za prodaju predmetne parcele.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i dopredsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Ad. -14.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Gradskog izbornog povjerenstva

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku ,bili nazočni svi članovi, raspravljao po ovoj točki nakon čega su jednoglasno prihvatili da se za člana Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Sadija Subašić koja ispunjava propisane uvjete a bila je i jedina koja se prijavila na raspisani natječaj.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 15.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblja na području MZ-e Vidovice

   

  Pero Baotić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Uprava grobalja na području MZ-e Vidovice podnijela prijedlog za povećanje cijena usluga obzirom da dugi niz godina nije dolazilo do povećanja cijena a sam repromaterijal je znatno poskupio. Na prijedlog o poskupljeno suglasnost je dao i Savjet MZ-e Vidovice. Sukladno Odluci o upravljanju grobljima na području Grada Orašja propisano je i da Gradsko vijeće mora dati suglasnost na prijedlog povećanja cijena a što se predloženom zaključkom i čini.

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 16.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole A.G. Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola

   

  Mladen Marković iznosi kako je gore navedena škola već uvjetno upisana u Registar osnovnih škola pri nadležnom županijskom ministarstvu  zbog ne ispunjavanja svih pedagoških standarda (nedovoljan broj odjela) do 31.08. 2022. godine. Kako bi se škola mogla uvjetno upisati Registar osnovnih škola županije posavske  i dalje egzistirati kao samostalna obrazovna ustanova u slijedećoj školskoj godini potrebno je donijeti predloženi zaključak.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

  Ad. – 17.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća  o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2021. godinu

   

  Kratko pojašnjenje dala ravnateljica ustanove  Sanja Pejić nakon čega je uslijedila rasprave u kojoj su učešće uzeli: Josip Pejić, Anto Kobaš, Marinko Džoić i Stanko Vincetić.

   

  Po završetku rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 18.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2021. godinu

   

  Matija Dominković v.d. ravnatelja  ukratko dodatno pojasnio izvješće nakon čega je uslijedila rasprava. U raspravi sa svojim pohvalama sugestijama učešće uzeli: Josip Pejić, Anto Kobaš, Marinko Džoić i Stanko Vincetić.

  Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

   

   

  Sjednica završila u 1223

   

   

  Zapisničar  Nikola Klaić                                                                         

  Predsjednik Gradskog vijeća Stanko Vincetić