Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Orašje, održane dana 20.10.2022. godine

  sa početkom u 10.00 sati u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju

   

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 21 vijećnica/k što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutne vijećnice/i: Andrea Mišković, Amela Jahić, Mijo Oršolić i Anto Kobaš.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: Gradonačelnik Marijan Oršolić, tajnik gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnice/i Gradonačelnika:  Manda Rezo, Vlado Stanić, Pero Baotić, Mladen Marković i Darjan Ivić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković, te predstavnici medija.

   

  Nakon što je utvrđen kvorum predsjednik pozdravlja sve nazočne, kao i slušatelje RPO, te za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

   

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja fra Marku Oršoliću,
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Grada Orašja Ženskom odbojkaškom klubu Orašje,
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Grada Orašja pripadnicima Dobrovoljačke satnije Ban Josip Jelačić iz Zaprešića – Bistre,  
  6. Prijedlog Odluke o prestanku rada i pokretanju postupka likvidacije društva Centar za poduzetništvo grada Orašja d.o.o. Orašje,
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju i stavljanju na ponovnu javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašja,
  8. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda.

   

  te isti daje na raspravu.

  Pero Baotić predlaže da se da se sa dnevnog reda današnje sjednice povuče točka pod rednim brojem 6. navodeći razloge povlačenja.

  Prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda više nije bilo i predsjednik prijedlog pomoćnika gradonačelnika za izmjenu dnevnog reda daje na glasovanje.

  Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je prijedlog da se točka 6 predloženog dnevnog reda skine  usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Nakon provedenog glasovanja o dnevnog redu sa usvojenom izmjenom predsjednik konstatira kako je isti usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Stigla vijećnica Andrea Mišković.

  Ad. – 1.       Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća

  Obzirom da  nije bilo primjedbi, predsjednik je Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice  dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

  Ad. – 2.     Vijećnička pitanja i inicijative

  Emir Beširević ima dvije inicijative:

  1. Da se razmotri mogućnost da se u I ulici na stepenicama prema VIII ulici i XII  ulici urade barem sa jedne strane rukohvati kako bi starije osobe lakše koristile stepenice te da se na istim lokacijama urade tzv. rampe za invalidska kolica kako bi se i njima olakšalo penjanje i spuštanje uz nasip a što bi ujedno olakšalo i pristup roditeljima male djece koju vozaju u dječjim kolicima.
  2. Predlaže da se prilikom obilježavanja Dana Grada, a što je iz programa obilježavanja dana grada za ovu godinu vidljivo da  nema nikakvih sportskih događanja a  koji su do nedavno bili neizostavni dio programa proslave konkretno utrka osnovnoškolaca i srednjoškolaca tzv. kros utrka  u samom centru grada vrati u program obilježavanja Dana  grada. Sportski događaji mogu sadržavati i druga natjecanja a da se za učesnike osigura nekakvo osvježenje a za najbolje i prigodne  nagrade.

  Stigli vijećnici Amela Jahić i Anto Kobaš.

  Ad. – 3.  Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja fra Marku Oršoliću

  Dražen Topić predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja upoznaje nazočne kako je komisija na svom sastanku  raspravljala o prijedlogu da se Plaketa Grada Orašja dodjeli fra Marku Oršoliću te da su nakon iste jednoglasno prihvatili a što predlažu i vijeću da se usvoji predložena Odluka i da se Plaketa Grada Orašja dodjeli fra Marku Oršoliću.

  Rasprave nije bilo i prijedlog komisije je od strane vijećnika, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

  Ad. – 4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja zahvalnica Grada Orašja ženskom odbojkaškom klubu Orašje

  I ovu točku vijećnicima dodatno obrazložio predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja upoznajući iz sa razlozima zbog čega je klub predložen za gore navedeno priznanje.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

   

  Ad. – 5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Grada Orašja pripadnicima Dobrovoljačke satnije Ban Josip Jelačić iz Zaprešića- Bistre

   

  Nakon pojašnjenja koje je i po ovoj točki dao predsjednik Komisije u kome također navodi razloge zbog kojih je satnija predložena za javnog priznanje uslijedila je rasprava u kojoj je učešće uzeo Marijan Nedić navodeći između ostalog kako ima još kako vojnih postrojbi tako i pojedinaca koji su  dali značajan doprinos odbrani našeg kraja i koji su također zaslužili da dobiju javna priznanja našeg grada.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je odluka jednoglasno usvojena.

  Ad. – 6. Prijedlog zaključka o usvajanju i stavljanju na ponovnu javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašja

  Manda Rezo u svom pojašnjenju, između ostalog, iznosi kako je Gradsko vijeće 22.06. 2022. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna urbanističkog plana Orašja i stavilo ga na javnu raspravu, koja kako je propisano, traje 30 dana. U tom periodu su stigla određena očitovanja odnosno prijedlozi i sugestije koja su nakon isteka vremena javne rasprave dostavljena nositelju izrade izmjena i dopuna urbanističkog plana. Nakon razmatranja dostavljenih prijedlog, primjedbi i sugestija određene su usvojene, te je došlo do izmjena urbanističkog plana u odnosu na usvojeni nacrt. Zbog značajnijih izmjena nacrta potrebno je ponovno ovako izmijenjeni i dopunjeni urbanistički plan staviti na ponovnu javnu raspravu koja će sada trajati 8 dana, a primjedbe, prijedlozi i sugestije  mogu se  odnositi samo na izmjene koje su unesene u usvojeni nacrt.

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

  Ad. – 7.  Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja upravljanja i posjeda

  Manda Rezo u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako sukladno Zakonu o građevinskom zemljištu gradskim građevinskim zemljištem koje se nalazi u društvenoj svojini raspolaže grad.

  U predmetnoj točki radi se o parceli na kojoj je izgrađen objekt u kome se nalazi  Centar za socijalni rad Orašje i koja se  u katastarskim i gruntovnim knjigama vodi na SIZ-u za stanovanje. Obzirom da SIZ već odavno ne postoji, zemljištem raspolaže Grad Orašje. Da bi se u katastarskim i gruntovnim knjigama mogao promijeniti titular odnosno isto upisati  kao svojina Grada Orašja potrebno je donijeti, od strane Gradskog vijeća, ovako predloženo rješenje.

  Rasprave nije bilo i predloženo rješenje je, nakon provedenog glasovanja, usvojeno sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Sjednica završila u 1045

  Zapisničar Nikola Klaić

  Predsjednik GV Stanko Vincetić