Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 24. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1777/22

  Orašje, 15.12.2022. godine

   

                Na temelju  članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 22.12.2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2022. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana Orašja,
  5. Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana Orašja,
  6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Orašje,
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje,
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka pribavljanja poslovnog prostora za potrebe Grada Orašja.

  Predsjednik

  Stanko Vincetić