Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 27.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 9. ožujka  

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 21 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutne vijećnice/i: Anto Kobaš, Nusret Saltović  Mario Pejić i Denis Ristanić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: tajnik Gradskog  organa uprave Ruža Nedić, pomoćnici Gradonačelnika:  Manda Rezo, Andrijana Dujmenović, Pero Baotić, Vlado Stanić i Darjan Ivić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković,  te  predstavnici medija.

   

  Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja sve nazočne na sjednici i slušatelje Radiopostaje Orašje, te za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Orašja za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje Grada Orašja za 2022. godinu,
  5. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) Grada Orašja za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Orašja za period 2023-2043. godine,
  7. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. br.1049/270 u k.o. Orašje I izravnom pogodbom,
  9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 880/16 k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  10. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o unapređenju pružanja vodnih usluga,
  12. Prijedlog Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki radom Gradskog vijeća Orašje,
  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2022. godinu,
  14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj „SUŠOM 2022“ na području Grada Orašja,
  15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki javnim i administrativnim uslugama,
  16. Informacija o donošenju Plana integriteta Grada Orašja,
  17. Informacija o izradi Izvješća o razvoju Grada Orašja za 2021. godinu.

   

  te isti daje na raspravu.

  Primjedbi na predložen dnevni redi nije bilo i nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

  Stigli vijećnici Anto Kobaš i Mario Pejić.

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  Primjedbi na izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

  Ad. – 2.

              Vijećnika pitanja i inicijative

  Nesad Tokalić ima vijećničku inicijativu:

  Predlaže da se u Osmoj ulici u Orašju izvrši postavljanje „ležećih policajaca“, na tri ili više točaka duž navedene ulice. Ista prolazi kroz gusto naseljeni lokalitet i spada u relativno frekventne saobraćajnice. S obzirom  da cijelom svojom dužinom ima pregledne pravce od 100 metara i više, na kojima neodgovorni vozači razvijaju brzinu čak i preko 100KM/h što predstavlja stalnu opasnost za sve pješake, a posebno za djecu i starije osobe. Mišljenja je kako bi postavljanje „ležećih policajaca“  povećao sigurnost svih učesnika u prometu, kako pješaka tako i vozača.

  Ad. – 3.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana grada Orašja za 2023. godinu

  Andrijana Dujmenović ispred predlagatelja ukratko pojasnila predloženi Zaključak nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom Zaključku.

  Alen Aljukić ispred Kluba vijećnika stranke SDA također podržava predloženi Zaključak uz jedan prijedlog, a to je da se, kada su u pitanju obimniji materijali, isti ne dostavljaju na CD-u  nego da se  vijećnicima šalju putem e-maila.

  Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad.- 4.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji plana i programa zajedničke komunalne potrošnje Grada Orašja za 2022. godinu

  Pero Baotić,  svom kratkom pojašnjenju predloženog, između ostalog iznosi koje su sve stavke u samom Programu odnosno što je sve obuhvaćeno zajedničkom komunalnom potrošnjom. Navodi  kako je za ove namjene proračunom  bio predviđen iznos od 489.960 KM, te kako plan nije u cijelosti realiziran navodeći što to nije realizirano, kao i razloge koji su do toga doveli.

  Marinko Džoić u svom komentaru osvrće se na probleme koje uzrokuje Udruga „Posljednja oaza“ i traži da se što prije taj problem sa psima lutalicama riješi.

  Mario Pejić iznosi kako su na tijelima stranke raspravljali o ovoj točki. Istu će podržati. Što se tiče samog Plana za narednu godinu, koji je temom naredne točke, iznosi  kako je plan dobro urađen, ali ima jedan prijedlog koji se odnosi na rad javnu rasvjetu, a iniciran je prijedlozima građana. Treba bolje urediti samo paljenje i gašenje javne rasvjete. Dešava se da u pojedinim danima ista bespotrebno radi  kada za to nema potrebe. Treba poduzeti korake da se to otkloni što će značiti i uštedu tj. smanjenje troškova javne rasvjete.

  Rasprave više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženi Zaključak usvojen sa 22  glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 5.

              Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) Grada Orašja za 2023. godinu

  Kratko pojašnjenje predloženog plana dao Pero Baotić, iznoseći između ostalog, kako je zakonom propisana obveza donošenja ovakvog dokumenta od strane Gradskog vijeća. Sadržajno je Plan skoro isti kao što je bio prethodne godine. U svom daljnjem pojašnjenju iznosi kako  je povećan iznos predviđen za ZKP a razlog je povećanje površina koje će biti održavane i redovno čišćene. Iznos predviđen za komunalnu potrošnju za 2023 godinu je 616.113,51 KM.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom planu.

  Alen Aljukić iznosi kako su pojedine stavke koje su sadržane u Planu ZKP plod inicijativa vijećnika stranke SDA a koje će sigurno puno doprinijeti da grad bude čišći. Pohvaljuje sam Plan i Klub vijećnika stranke SDA podržat će predloženi Plan.

  Marinko Džoić, vezano za pranje ulica koje je također jedna od stavki plana ZKP, iznosi kako posao sada može obavljati i novoformirana profesionalna vatrogasna postrojba. Navodi kako je i ranije kroz vijećničku inicijativu više puta predlagao da se više pažnje posveti uređenju grada sadnjom cvijeća na javnim površinama gdje je to moguće i upošljavanje osoba koje bi to tijekom ljetnih mjeseci održavale. Na kraju svoje rasprave iznosi kako bi održavanje javne rasprave trebalo dodijeliti J.P. Komunalac koji bi mogao, kvalitetno, svakodnevno održavati javnu rasvjetu što sada, kada je održavanje u pitanju, nije slučaj.

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi Plan jednoglasno usvojen.

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Orašja za period 2023. – 2043. god.

  Manda Rezo u svom pojašnjenju predloženog iznosi kako se radi o razvojno-planskom dokumentu. Prostorni plan koji je sada na snazi donesen je 1991. godine, te je isti prevaziđen i zastario. Prostornim planom je obuhvaćen cijeli prostor Grada Orašja i istim će se urediti pitanje gradnje sukladno Zakonu o prostornom uređenju županije Posavske, kao i određivanje poljoprivrednog zemljišta.  Zakonom je Gradsko vijeće ovlašteno da donosi prostorni plan napominjući kako je tijekom primjene, isti podložan izmjenama i dopunama.

  Rasprave nije bilo i odluka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije

  Manda Rezo pojašnjavajući predloženu točku iznosi kako  su u materijalima, vezanim uz ovu točku, nalaze kopije katastarskih planova na kojima se nalaze novoformirane parcele određene brojem, oblikom i površinom. Predmet parcelacije je zemljište koje je u vlasništvu Grada  i koje će, na predložen način, formirati nove parcele sa kojima će se raspolagati sukladno Zakonu o stvarnim pravima.

  Rasprave nije bilo i odluka je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj 1049/270 u k.o. Orašje I izravnom pogodbom

  Manda Rezo iznosi kako uvjete i način prodaje zemljišta u vlasništvu grada određuje Gradsko vijeće. Odlukom se predlaže prodaja neposrednom pogodbom tj izravno zainteresiranoj osobi obzirom da su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti. U ovom slučaju radi se o Katarini Živković koja je podnijela zahtjev za kupovinu nekretnine sa kojom graniči radi oblikovanja svoje parcele. Radi se o parceli površine 935m/2 čija je cijena 50 KM/m2.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predložena odluka usvojena sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 880/16 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

  U pojašnjenju ispred predlagača, Manda Rezo navodi da se radi o parceli površine 920 m2 koja se  nalazi u Orašju (robna pijaca). Prema Urbanističkom planu ista je namijenjena za gradnju višestambene zgrade (prizemlje+5katova). Prodaja parcele bi se obavila putem javnog nadmetanja, a početna cijena nekretnine iznosi 50 KM/m2. Usvajanjem Odluke ovlašćuje se Gradonačelnik da raspiše natječaj, te nakon provedenog postupka sa najboljim ponuđačem sklopi kupoprodajni ugovor.

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i dopredsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. 10

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskom zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

  Pojašnjenje i ove točke dala Manda Rezo nakon čega dopredsjednik istu daje na raspravu.

  Obzirom da rasprave nije bilo dopredsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, kako je ista usvojena sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 11.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o unapređenju pružanja vodnih usluga

  Andrijana Dujmenović u svom pojašnjenju iznosi kako je Grad Orašje uključen u Projekt MEG-2 - Projekt općinskog okolišnog upravljanja koji financiraju Veleposlanstva Švicarske, Švedske i Češke, a provodi ga UNDP BiH. Uključivanjem Grada Orašja u ovaj projekt izražena je spremnost na aktivno sudjelovanje u njegovoj realizaciji koja predviđa velik broj aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je i sklapanje Sporazuma o unapređenju i poboljšanju pružanja usluga vodoopskrbe i odvodnje između Grada Orašja i J.P. „Vodovod i odvodnja“ s ciljem uspostavljanja i unapređenja cjelovitog sustava javnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje. Na kraju iznosi kako se realizacijom ovog programa mogu dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 100.000 – 180.000 USA. Za sklapanje predloženog  Sporazuma potrebna je suglasnost Gradskog vijeća.

  U raspravi sa svojim primjedbama i sugestijama učešće uzeli vijećnici Marijan Nedić, Marinko Džoić i Mario Pejić.

  Predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 12.

              Prijedlog Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki radom Gradskog vijeća Orašje

  Andrijana Dujmenović iznosi kako je i ovdje riječ o dokumentu koji se je potrebno donijeti u okviru realizacije MEG 2-Projekta općinskog okolišnog upravljanja. Usvajanjem predložene Odluke stvorila bi se obveza stalnog anketiranja građana nakon čega bi se imao uvid u stupanj zadovoljstva građana radom Gradskog vijeća. Također, rezultati ankete otkrit će manjkavosti u radu što će omogućiti i poduzimanje mjera kako bi se iste otklonile. Anketa će se provoditi najmanje jednom godišnje i rezultati će biti prezentirani Gradskom vijeću.

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeo vijećnik Mario Pejić, te predsjednik Gradskog vijeća Stanko Vincetić.

  Nakon rasprave, predsjednik točku daje na glasovanja i konstatira kako je ista, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

  Ad. – 13.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju

  Pojašnjenje predloženog dao Općinski pravobranitelj Marijan Živković nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće, sa svojim pohvalama, sugestijama i pitanjima, uzeli vijećnici Josip Pejić i Nikola Ilišević. Na postavljena pitanja odgovorio Općinski pravobranitelj Marijan Živković.

  Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 14.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj  „Sušom 2022“ na području Grada Orašja

  Pero Baotić dodatno upoznao obrazložio  i pojasnio neke stavke izvješća nakon čega je uslijedila rasprava.

  Mario Pejić pohvaljuje samo izvješće uz jedan prijedlog,  a to je da se namjenska sredstva proračuna predviđena za saniranje šteta nastalih usljed elementarnim nepogoda, ukoliko se ne potroše u kalendarskoj godini za koju su predviđena prenose u narednu godinu što do sada nije bio slučaj.

  Nakon rasprave predsjednik točku daje na glasovanja i konstatira, nakon provedenog glasovanja, kako je ista jednoglasno usvojena.

  Ad. – 15.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki javnim administrativnim uslugama

  Andrijana Dujmenović u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je anketiranje provedeno dva puta putem slučajnog uzorka. Anketirano je 300 građana koji su najmanje dva puta godišnje koristili javne administrativne usluge. Na kraju iznosi kako su nakon anketiranja poduzete mjere u onim oblastima u kojima građani nisu zadovoljni pruženim uslugama.

  U raspravi sudjelovali Mario Pejić i Stanko Vincetić.

  Predloženi Zaključak je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

  Ad. – 16.

              Informacija o donošenju Plana integriteta Grada Orašja

  Kratko pojašnjenje i ove točke dala Andrijana Dujmenović.

  Ad. – 17.

              Informacija o izradi Izvješća o razvoju Grada Orašja za 2021. godinu

  Dodatno pojašnjenje posljednje točke dnevnog reda današnje sjednice dala Andrijana Dujmenović.

  Obzirom da rasprave po ovoj točki nije bilo predsjednik se zahvalio vijećnicima te zaključio 27. sjednicu Gradskog vijeća.

   

  Sjednica završila u 1153

   

   Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                                Stanko Vincetić