Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 28.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 20. travnja  

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutni: Dražen Topić, Nusret Saltović  Mario Pejić i Nesad Tokalić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnici/e Gradonačelnika:  Manda Rezo, Mladen Marković, Pero Baotić i Darjan Ivić,  te  predstavnici medija.

   

  Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik upoznaje vijećnike kako je vijećnica Dragica Krištić podnijela ostavku na mjesto vijećnice zbog prelaska na drugu nespojivu funkciju. Sada slijedi provedba postupka od strane Središnjeg izbornog povjerenstva kako bi se mandat vijećnika dodijelio slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke HDZ BiH.

   

  Predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja  nazočne  i slušatelje  Radiopostaje Orašje, te za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

   

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za razdoblje  1.1.-31.12.2022. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine,
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i službi za upravu za 2022. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Orašje, Ugljara, Matići, Jenjić i Bukova Greda,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnih SN 10(20) kV i NN 0,4 kV kabela za planiranu MBTS 10(20)/0,4 kV „Dumače“ 630 kVA, Orašje,
  9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  10. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljem na području MZ Ugljara,
  11. Prijedlog Rješenja o razješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU Centar za kulturu,
  12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Orašje,
  13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti,
  14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje d.o.o. Orašje za 2022. godinu.

  te isti daje na raspravu.

   

  Stigao vijećnik Mario Pejić.

   

  Manda Rezo predlaže da se predloženi dnevni red, dopuni novom točkom koja bi se razmatrala kao točka 15., a koja glasi „15. Odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 1049/281  u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja licitacije“.

   

  Predsjednik, obzirom da drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo, predloženu dopunu daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista usvojena sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ovako dopunjen dnevni red je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

  Ad. – 2.

              Vijećnika pitanja i inicijative

   

  Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je Odbor na svom sastanku raspravljao o više točaka nakon čega su jednoglasno podržati da se pokrenu slijedeće inicijative:

  - inicijativa 1. - pokušati iznaći rješenje, a što je više puta od strane Odbora inicirano, problema pasa lutalica. Do sada nije na rješavanju problema ništa poduzeto, a psi lutalice predstavljaju sve veću opasnost ne samo za građane, te da je krajnje vrijeme za poduzimanje mjera na rješavanju problema;

  - inicijativa 2. - kako bi se izbjegle moguće posljedice da se prije većih vrućina krene u saniranje divljih deponija.

   

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Denis Ristanić ima dvije inicijative i jedno vijećničko pitanje na koja traži pismeni odgovor u za to propisanom roku:

  - inicijativa 1. - poduzeti sve potrebne, zakonom propisane radnje u procesu donošenja odluke o objedinjavanju rada dvije srednje škole u Orašju u jedan srednjoškolski centar. Inicijativa je pokretana i znatno ranije uz obrazloženje što bi se sve postiglo ukoliko se ista realizira;

  - inicijativa 2. - da Gradonačelnik  u suradnji sa gradskim  službama pristupi izradi plana kojim će se u zakonom dozvoljenim okvirima objediniti rad J.U. Centar za kulturu Orašje i J.P. Radiopostaja Orašje. Također napominje kako je i ova inicijativa i ranije pokretana ali ni po njoj nije ništa poduzeto bez obzira što je u obrazloženju navedeno kolike bi  financijske uštede bile ostvarene.

  - pitanje:  da li su izbori za vijeće MZ-e Orašje održani 2021. godine, po mišljenu Službe opće uprave i branitelja i društvenih djelatnosti, provedeni u skladu sa zakonom propisanom procedurom i zbog čega se do sada nije  i kada se planira da nadležna služba grada Orašje informira Gradsko vijeće o provedenim izborima za vijeća mjesnih zajednica Grada Orašja u 2021. godini  što je zakonom propisano kao obveza?

   

  Amela Jahić ima slijedeće inicijative:

  - inicijativa 1.  - postavljanje prometnog znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja u III ulici neposredno poslije križanja sa VI ulicom  do križanja III ulice sa VIII ulicom. Svjedoci smo da se u tom dijeli III ulice dosta automobila zaustavlja, a što umnogome otežava promet obzirom na veliku frekvenciju prometa;

  - inicijativa 2.- rješavanje prometa u I ulici (nasip). Ranije je donesena odluka kojom je dozvoljen promet istom do hotela Navis. Međutim odluka se ne poštuje te se promet dosta intenzivno obavlja cijelom dužinom. Bliže se ljetni mjeseci kada je ova ulica puna kako odraslih ljudi tako i male djece. Kako bi se izbjegle eventualne nesreće potrebno je problem što prije riješiti.

   

  Nusret Saltović  ima primjedbu na rad javne rasvjete, u Gradu Orašju,  nabrajajući ulice u kojima veći dio rasvjetnih tijela ne radi, što je potrebno brzo riješiti. Također postavlja pitanje što je poduzeto po njegovoj ranije pokrenutoj inicijativi, a odnosi se na ulice u Orašju u kojima se parking ne plaća. Ulice su sve punije pa su sve češća parkiranja nesavjesnih vozača kako na ulaze u dvorišta tako i na ulaze u garaže.

   

  Stigao vijećnik Nesad Tokalić.

  Ad.-  3.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1. – 31.12. 2022. godine

   

  Kratko pojašnjenje točke dala Ruža Nedić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su nakon rasprave, na sastanku odbora, po ovoj točki istu jednoglasno podržali. Također iznosi kako je odbor nakon rasprave i o naredne dvije točke dnevnog reda dao pozitivno mišljenje odnosno iste prihvatio.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

   

  Mario Pejić u diskusiji po ovoj točki komentira pojedine stavke posebno one prihodovne strane konkretno stavke koje se odnose na prihode od poduzetničkih aktivnosti.  Ističući kako su iste u odnosu na planirano ostvarene u znatno manjem iznosu te će stoga prilikom glasovanja biti suzdržan.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

  Ad. – 4.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve za razdoblje 1.1. – 31.12. 2022. godine

   

  Kratko pojašnjenje ove točke dala Ruža Nedić nakon čega predsjednik istu daje na raspravu.

  U raspravi učešće, sa svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama, na koje je odgovorila Ruža Nedić, učešće uzeli vijećnici Marinko Džoić i Mario Pejić.

   

  Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je i ovaj zaključak usvojen sa 19 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan.

  Ad. – 5.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća za razdoblje 1.1. -31.12. 2022. godine

   

  Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala Ruža Nedić,  obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik istu daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

  Ad. – 6.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i službi za upravu za 2022. godinu

   

  Pojašnjenje ove točke dala Ruža Nedić nakon čega predsjednik istu daje na raspravu.

  Obzirom da rasprave nije bilo, predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 2  glasa „Suzdržana“.

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Orašje, Ugljara, Matići, Jenjić i Bukova Greda

   

  Manda Rezo u svom pojašnjenju predloženog akta iznosi, kako je Gradsko vijeće prošle godine donijelo odluku o utvrđivanju naziva ulica u nekoliko MZ-a. Međutim, iz određenih razloga pojedine MZ-e nisu dostavile svoje prijedloge. Sada su ih te  MZ-e dostavile  pa je moguće od strane Gradskog vijeća donijeti predloženu odluku. Sukladno Odluci o adresnom sustavu i načinu označavanja naseljenih mjesta Povjerenstvo za određivanje naziva ulica i trgova dalo je pozitivno mišljenje na dostavljene prijedloge od gore navedenih MZ-a. Stoga se predlaže Gradskom vijeću da donese predloženu odluku.

  Rasprave nije bilo i dopredsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka u predloženom obliku usvojena jednoglasno.

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnih SN 10(20) kV i NN 0,4 kV kabela za planiranu MBTS 10(20) 0,4 kV „Dumače“ 630 kVa, Orašje

   

  Manda Rezo pojašnjavajući predloženo iznosi kako se J.P. „Elektroprivreda HZ-HB“ distribucijsko područje Sjever obratilo zahtjevom za utvrđivanje javnog interesa za 3 parcele radi polaganja priključnih nisko naponskih i srednje naponskih kablova  radi stvaranja uvjeta za izgradnju trafostanice koja bi osiguranja napajanje  električnom energijom novih potrošača.

  Rasprave nije bilo i Odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja,  usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1  glas „Suzdržan“.

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

   

  Manda Rezo iznosi kako se parcele koje će biti predmet prodaje nalaze u 42. ulici. Iste se prema urbanističkom planu nalaze u zoni za gradnju objekata mješovite namjene. Parcele bi se prodavale putem javnog nadmetanja, a početna cijena je 50,00 KM/m2. Sa najboljim ponuđačem nakon provedenog nadmetanja Gradonačelnik će sklopiti kupoprodajni ugovor.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljem na području MZ-e Ugljara

   

  Pero Baotić u svom pojašnjenju, između ostalog iznosi kako je Odlukom o upravljanju grobljima predviđeno da Gradsko vijeće za svako groblje donosi posebnu odluku o upravljanju grobljem na prijedlog MZ-e. Poslovni upravljanja mogu se povjeriti J.P. Komunalac ili drugim pravnim subjektima koji su registrirani za obavljanje takve djelatnosti. U konkretnom slučaju MZ-a Ugljara obratila se zahtjevom  u kome traži da se upravljanje grobljem povjeri J.P. Komunalac Orašje a što se predloženom odlukom i čini. Poduzeće je dužno, nakon donošenja ove odluke, u određenom roku donijeti program i projekat uređenja groblja, utvrditi visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknadu za korištenje grobnog mjesta na što suglasnost treba dati MZ-a Ugljara kao i Gradsko vijeće.

   

  Marinko Džoić iznosi kako će odluku svakako podržati ali ima primjedbu na naziv odluke jer, iznosi dalje u svom izlaganju, groblje se nalazi u K.O. Donja Mahala, a ne kako je navedeno u odluci te traži da se to ispravi.

  Mario Pejić iznosi kako odluka, a što je već rekao vijećnik Džoić ne može biti usvojena u predloženom obliku je nije pravno formulirana kako treba.

  Pero Baotić u svom odgovoru iznosi kako podržava prijedlog vijećnika, ali iznosi kako su trebali, kad su već vidjeli pogrešku, amandmanski djelovati kako bi služba mogla pripremiti  izmjenu  predložene odluke. Obzirom da toga nije bilo iznosi kako će služba, obzirom da trenutno nije u mogućnosti dati adekvatnu formulaciju izmjene, naknadno izvršiti izmjenu odluke iz koje će biti vidljivo da se Ugljarsko groblje nalazi u K.O. Donja Mahala.

   

  Rasprave više nije bilo i Odluka sa izmjenom koja će biti naknadno izvršena iz koje će biti jasno vidljivo da se Ugljarsko groblje nalazi u K.O. Donja Mahala, nakon provedenog glasovanja, usvojena je sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

  Ad. -11.

              Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća J.U. „Centar za kulturu

   

  Mladen Marković iznosi kako dosadašnjem sazivu Upravnog vijeća Centra za kulturu ističe mandat te je raspisan natječaj za imenovanje novog saziva. Nakon  provedene propisane procedure predloženi su kandidati za članove Upravnog vijeća kako je to u materijalima i navedeno.

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, na svom sastanku, nakon provedene rasprave, jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Gradskom vijeću, da se za predsjednika odnosno članove Upravnog vijeća imenuju:

  1. Goran Topić, za predsjednika,
  2. Ana Dominković, za člana i
  3. Marko Filipović, za člana.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 12.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća J.U. „Centar za socijalni rad Orašje

   

  Mladen Marković u svom pojašnjenju predloženog rješenja iznosi kako je u 12 mjesecu prošle godine imenovano Upravno vijeće Centra za socijalni rad, ali bez člana ispred Ministarstva zdravstva Županije Posavske. Kako bi se izvršila popuna upražnjenog mjesta raspisan je ponovni natječaj na koji su pristigle tri prijave međutim samo jedna je ispunjavala natječajem tražene uvjete. Radi se o Ani Džijan iz Boka.

  Kristina Živković iznosi kako je odbor raspravljao i o ovoj točki nakon čega su jednoglasno prihvatili da se za člana Upravnog vijeća ispred županijskog ministarstva imenuje Ana Džijan iz Boka.

   

  Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti

   

  Ruža Nedić iznosi kako se ovim predloženim zaključkom daje suglasnost Gradskog vijeća, na Pravilnik o utvrđivanju vlastitih prihoda Grada Orašja kojeg je, sukladno propisima, dužan  donijeti  Gradonačelnik. Pravilnikom su utvrđeni vlastiti prihodi Grada, kao i  način prikupljanja i trošenja istih.

   

  Obzirom da rasprave nije bilo, predsjednik točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 14.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2022. godinu

   

  Zvonimir Pejić, v.d. ravnatelja dodatno upoznao vijećnike sa sadržajem samog izvješća nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće sa svojim pohvalama, pitanjima, primjedbama i sugestijama uzeli vijećnici Josip Pejić, Stanko Vincetić, Mario Pejić i Marinko Džoić, a na koje je odgovorio v.d. ravnatelj.  

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 18 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 „Suzdržan“ glas.

   

  Ad. – 15.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta k.č. br. 10497281  u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije

   

  Manda Rezo u svom pojašnjenju iznosi kako je predmetna parcela površine 1631 m2 koja je po Urbanističkom planu predviđena za izgradnju kuglane koja je u sklopu kompleksa centra „Beer-fest“ u Orašju. Početna cijena je 40,00 KM/m2 po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka. Sa najboljim ponuđačem Gradonačelnik će sklopiti kupoprodajni ugovor kojim će detaljno biti regulirane obveze kupca vezano za rokove ishođenja potrebnih dozvola kao i rokove gradnje.

   

  Marinko Džoić predlaže da se ne ide u pojedinačnu prodaju parcela na kojima će biti građeni sadržaji predviđeni za centar „Beer-fest“ nego da se to ide kroz jedan natječaj za sve parcele odnosno sve sadržaje koji su predviđeni  u centru.

   

  Rasprave više nije bilo i predložena odluka je usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

   

  Prije nego je zaključio sjednicu predsjednik svih stanovnicima Grada Orašja islamske vjeroispovijesti  čestita nadolazeći blagdan.

   

  Sjednica završila u 1210

   

  Zapisničar Nikola Klaić

  Predsjednik GV Orašje Stanko Vincetić