Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 31. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1091/23

  Orašje, 5.7.2023. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  31. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 13.7.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Grada Orašja za 2022. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Orašja,
  7. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje javnih dobara JP „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu rekonstrukcije dijela kanala Briježnica,
  9. Prijedlog Odluke o dodjeli zemljišta na korištenje AMK „Posavac” Orašje,
  10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta izravnom pogodbom,
  11. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta označenog kao k.č. br.22/6 u k.o. Donja Mahala I izravnom pogodbom,
  12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta u Ugljarskom groblju,
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja,
  14. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Orašje,
  15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP „Komunalac” d.o.o. Orašje za 2022. godinu,
  16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje za 2022. godinu

   

  Napomena uz dnevni red: Zbog veličine dokumenta, Godišnji izvještaj o radu Grada Orašja za 2022. godinu iz točke 5. bit će dostavljen vijećnicima elektronskim putem.

   

                                                                                                                                          Predsjednik                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       Stanko Vincetić