Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 31. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 31.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 13. srpnja 

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Na prozivci odsutni vijećnici: Dražen Topić, Nesad Tokalić, Anto Kobaš, Denis Ristanić i Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: Gradonačelnik Marijan Oršolić,  pomoćnici gradonačelnika Pero Baotić, Mladen Marković, Darjan Ivić, Andrijana Dujmenović, Ilija Baotić, stručni suradnik za proračun Nikola Benković, Općinski pravobranitelj Marijan Živković, te   predstavnici medija.

   

  Nakon što je utvrđen kvorum predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i slušatelje  Radiopostaje Orašje i za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

   

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Grada Orašja za 2022. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Orašja,
  7. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje javnih dobara JP „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu rekonstrukcije dijela kanala Briježnica,
  9. Prijedlog Odluke o dodjeli zemljišta na korištenje AMK „Posavac” Orašje,
  10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta izravnom pogodbom,
  11. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta označenog kao k.č. br.22/6 u k.o. Donja Mahala I  izravnom pogodbom,
  12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta u Ugljarskom groblju,
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja,
  14. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Orašje,
  15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP „Komunalac” d.o.o. Orašje za 2022. godinu,
  16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje za 2022. godinu

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

   

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 30.sjednice Gradskog vijeća

   

  Primjedbi niti na ovaj  Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja također jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 3.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Amela Jahić ima inicijativu  čijom bi se realizacijom, mišljenja je, povećala sigurnost sudionika u prometu na raskrižju 9. i 14. ulice. Radi se o mjestu gdje se dogodilo više prometnih nezgoda a tome je uvelike i doprinijela krošnja  drveća koja se zbog ne održavanja dobrim dijelom nalazi iznad ulice i dosta smanjuje preglednost iste. Obzirom da u kućama koje se nalaze na tom raskrižju nitko ne stanuje mišljenja je da bi  trebalo uređenje krošnje da pokrene nadležna gradska služba.

  Također, vezano za ranije pokrenutu inicijativu koja se odnosi na obilježavanje raznih ratnih obljetnica s kojom se u potpunosti slaže ali također mišljenja je da bi veća prisutnost izabranih dužnosnika trebala biti i prilikom obilježavanja državnih praznika jer su to sigurno zaslužili branitelji koji su svojim životima platili ono što mi sada imamo.

   

  Mario Pejić pita vezano za Statutom grada Orašja propisanu obvezu MZ-a da jednog godišnje podnose svoja izvješća o radu. Zašto već više godina mjesne zajednice ne podnose svoja izvješća o radu?

   

  Stigli vijećnici Anto Kobaš i Nusret Saltović

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu.

   

  U svom kratkom pojašnjenju predložene odluke, Nikola Benković iznosi kako su razlozi predlaganja izmjena i dopuna povećanje prihoda u odnosu na proračunom planirano. Također iznosi kako sredstva koja će se  na prihodovnoj stani ostvariti u iznosu većem od planiranog većim dijelom, što je za svaku pohvalu,  utrošiti u kapitalne investicije navodeći iste kao i neke druge stavke koje su u većoj mjeri pretrpjele izmjene u odnosu na proračunom planirano.

   

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je predložena odluka nakon pojašnjenja koje je dao Nikola Benković i provedene rasprave, jednoglasno usvojena.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH također pohvaljuje samo odluku pogotovo što je razlog izmjena i dopuna povećanje prihoda u odnosu na planirano i što će se veći dio njih potrošiti na kapitalne investicije. Klub vijećnika će svakako podržati predloženu izmjenu i dopunu Proračuna.

   

  Maro Pejić ispred HSP-a iznosi kako je za svaku pohvalu što je razlog predlaganja ovakve odluke povećanje prihoda u odnosu na planirano. Međutim izražava neslaganje na način raspodjele tih više planiranih  prihoda  obzirom da nije prepoznata teška situacija u kojoj se nalazi većina naših građana i kojima bi svaka pomoć  dobro došla. Na kraju iznosi kako zbog predloženog kojim će se većina sredstava utrošiti na asfaltiranje cesta mostova, uređenja zgrada i dr. a skoro ništa na poboljšanje standarda građana predloženo ispred stranke HSP-a neće podržati.

   

  Rasprave više nije bilo i predložena odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Grada Orašja za 2022. godinu

   

  Andrijana Dujmenović ispred predlagatelja ukratko upoznala sa sadržajem same odluke navodeći razloge zbog kojih je istu potrebno donijeti.

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Mario Pejić i Marinko Džoić.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

  Ad. – 6.

  Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području  grada Orašja

   

  Pero Baotić u svom dodatnom pojašnjenju predloženog, između ostalog iznosi kako je odluka koja je trenutno na snazi donesena 2018. godine. Tijekom primjene iste stigle su određene primjedbe, pa čak su potpisivane i peticije. Predloženim će se stanje kada je, rad ugostiteljskih objekata u pitanju, koliko toliko dovesti u red.Također iznosi kako su nakon slanja materijala vezano za ovu točku izvršene određene izmjene i dopune kojim se nastojala poboljšati odluka koju su vijećnici dobili u materijalima na način:

  -U članku 3 iza riječi „Odluke“ dodaju se riječi: „Izuzev ugostiteljskih objekata vrste disco klub, noćni klub i noćni bar čije radno vrijeme može trajati dva sada dulje od rednog vremena utvrđenog člankom 2, ove Odluke“.

  -U članku 4. iza riječi „Bajram“  dodaju se riječi „i Moto susreta“ a iza riječi „Odluke“ u istom stavku    dodaju se riječi: „izuzev ugostiteljskih objekata vrste disco klub, noćni klub i noćni bar čije radno vrijeme može trajati dva sata dulje od radnog vremena utvrđenog člankom 2 ove odluke“.

  -U istom članku dodaje se novi članak koji glasi.“ 2. Za vrijeme ljetnih godišnjih odmora u periodu od 20.07. – 16.8. radno vrijeme ugostiteljskih objekata može trajati jedan sad dulje od radnog vremena propisanog člankom 2. Odluke, izuzev ugostiteljskih objekata vrste disco           klub, noćni klub i noćni bar, čije radno vrijeme može trajati dva sata dulje“.

  -Iza članka 7. dodaje se novi članak koji glasi“ 8. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata brz prehrane smještenih na udaljenosti manjoj od 100 metara od disco kluba, noćnog kluba ili noćnog bara može trajati od 18.00 sati do završetka radnog vremena određenog  odredbama ove Odluke za disco klub, noćni klub i noćni bar.“.

  -U članku 9, sada članak 10 broj 22,00 zamjenjuje se brojem 23,00 a iza riječi ugostiteljske objekte, dodaju se riječi: „Koje izaziva buku izvan prostora u kojem se radi“.

  -U istom članku dodaje se stavak 3 koji glasi: „Izuzetno od stavka (1)  i (2) ovog članka, dozvoljeno je izvođenje „žive glazbe“ na otvorenom prostoru ugostiteljskim objektima vrste disco klub, noćni klub i noćni bar do 01.00 sati.“.

  -Članak 11. dosadašnji članak 10 mijenja se i glasi: „Zabranjeno je izvođenje „žive glazbe“ u ugostiteljskim objektima i na otvorenom prostoru uz ugostiteljske objekte u području označenom u Urbanističkom planu Grada Orašja kao Zona A-Primarni gradski centar, kao i u neposrednoj blizini bolnice, staračkih domova i sl., izuzev u slučaju obilježavanja manifestacija u povodu Dan Grada Orašja i Filmskog festivala Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević“.

  -U članku 12. dosadašnji članak 11 iza riječi „Radnog vremena“ dodaju se riječi  „Donosi služba za upravu Grada Orašja nadležna za poslove ugostiteljstva ( u daljnjem tekstu: „Nadležna služba) uz suglasnost  Gradonačelnika“.“

  -U stavku 3 riječ „Gradonačelnik“ mijenja se riječima „Nadležna služba“

  -Iza članaka 14 dodaje se   članak 15 koji glasi: „(1) Nadležna služba može, po službenoj dužnosti, za određeni ugostiteljski objekt, rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena, najduže za dva sada kraće od radnog vremena propisanog člankom 2. ove Odluke, u slučaju da na rad ugostiteljskog objekta dolaze primjedbe zbog prekoračenja radnog vremena, buke, remećenja javnog reda i mira i drugih oblika kažnjivih ponašanja, što se dokazuje zapisnikom/mišljenjem/obaviješću nadležne policijske i inspekcijske uprave. (2) Rješenjem iz stavka (1) ovog članka utvrdit će se rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta koji ne može biti kraći od jednog niti duži od 12 mjeseci.“.

   

  U raspravi sa svojim primjedbama, prijedlozima, ali i pohvalama učešće uzeli vijećnici: Alen Aljukić, Nusret Saltović, Nikola Ilišević, Josip Pejić, Marinko Džoić, Stanko Vincetić, Amela Jahić, Anto Kobaš i Ružica Vincetić.

  Alen Aljukić predlaže da se odluka ne donosi danas, nego da se to odgodi za kasnije  kako bi se uvažavajući određene primjedbe i prijedloge iznesene  od strane sudionika rasprave, mogao uraditi kvalitetniji prijedlog.

  Marijan Oršolić se ne slaže da se točka povuče s dnevnog reda iznoseći kako je predloženom odlukom napravljen pomak na bolje u odnosu na odluku koja je na snazi te kako se radi o jednoj privremenoj odluci koja će se primjenjivati jedno određeno vrijeme do donošenja nove odluke kojom će  uočeni nedostaci koji budu evidentni kroz primjenu ove odluke   otkloniti.

  Marinko Džoić predlaže da se napravi pauza da se pokuša naći kompromisno rješenje za sadržaj članka 11. koji su vijećnici kroz raspravu naveli kao najsporniji.

   

  Nakon pauze Pero Baotić ispred predlagatelja povlači materijal s dnevnog reda.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje javnih dobara J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje

   

  Ilija Baotić iznosi kako se ovom odlukom Javnom poduzeću „Vodovod i odvodnja“, daje na korištenje i upravljanje prečistač vode na vodocrpilištu u Kostrču koji je u rad pušten prošle godine.

   

  Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je odluka u predloženom obliku usvojena jednoglasno.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu rekonstrukcije dijela kanala Briježnica

   

  Ilija Baotić iznosi kako se ovom odlukom  utvrđuje da je od javnog interesa izvlaštenje zemljišta navedenog u samo odluci radi rekonstrukcije i čišćenja kanala Briježnica. Korisnik izvlaštenja je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva županije Posavske koje će i snositi sve troškove rekonstrukcije dok je obveza grada da provede postupak izvlaštenja.

   

  Mario Pejić pita, obzirom da se radi o izvlaštenju velikih površina da li se radi o privremenom izvlaštenju dok se poslovi ne odrade ili se radi o trajnom izvlaštenju. Također pita ako se radi o trajnom izvlaštenju da li će vlasnici biti adekvatno obeštećeni.

  Nikola Ilišević, obzirom da je bio ranije uključen u čišćenje, također dijela navedenog kanala iznosi, odgovarajući vijećniku Pejiću,  kako se radi o trajnom izvlaštenju zemljišta i to po 4 metra sa obje strane kanala kakao bi se osigurao nesmetan prolaz mašina koje će se koristiti za čišćenje kanala.

  Rasprave više nije bilo i predsjednik je točku dao na glasovanja. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka u predloženom obliku usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o dodjeli zemljišta na korištenje AMK „Posavac“ Orašje

   

  Ilija Baotić  iznosi, vezano za ovu točku, kako se AMK „Posavac“ obratio zahtjevom  da mu se na korištenje dodijeli  zemljište bez naknade  navedeno u samom prijedlogu odluke. Kako je nakon  ranije odluke kojom je zemljište dano na korištenja klubu prošlo dosta vremena desile su se određene promjene,  tj. Grad je dio zemljišta prodao, stoga je potrebno donijeti predloženu odluku  obzirom da se stanje na terenu ne slaže  sa onim navedenim u prethodnoj odluci. Na kraju iznosi kako se zemljište daje na korištenje na period od 25 godina.

   

  Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta izravnom pogodbom

   

  Ilija Baotić iznosi kako se ovdje radi o prodaji zemljišta neposrednom nagodbom Elektrodistribuciji HZ HB, Distribucijsko područje Sjever, površine 16m2 po cijeni od 50,00 KM/m2, kako je procijenio ovlašteni sudski vještak. Zemljište će se koristiti za izgradnju trafo stanice.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta označenog kao k.č. br. 22/6 u k.o. D. Mahala I izravnom pogodbom

   

  Ilija Baotić iznosi kako se ovdje radi o zemljištu površine 4.427 m2 koje se nalazi u k.o. Donja  Mahala. Zemljište bi se prodalo izravnom pogodbom Županijskoj civilnoj zaštiti za izgradnju Vatrogasnog doma u kome bi bili smještene zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe za područje Grada Orašje i Općine Domaljevac-Šamac. Prema procjeni sudskog vještaka vrijednost zemljišta je 22,00KM/m2 što ukupno iznosi 97.394,00 KM.

   

  Obzirom da niti po ovoj točki nije bilo rasprave predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka jednoglasno usvojena.

   

   

   

   

   

   

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta u Ugljarskom groblju

   

  Pero Baotić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Gradsko vijeće ranije donijelo Odluku na prijedlog MZ-e Ugljara da se poslovi upravljanja grobljem u Ugaljari dodjele J.P. „Komunalac“ Orašje. Nakon donošenja odluke bilo je potrebno da se definiraju cijene za usluge uprave groblja a koje bi trebale biti dogovorene između Uprave groblja i  MZ-e Ugljara. Obzirom da su ove dvije strane dogovorile cijene usluga, potrebno je da na isti suglasnost da i Gradsko vijeće. Na kraju iznosi kako je predloženim zaključkom određena i nabava 4 kontejnera za odvoz  smeća koji bi bili  prilagođeni kamionima kojima raspolaže uprava za odvoz smeća.

   

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja

   

  Kristina Živković ispred Odbora iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao po ovoj točki iznoseći kako je samo Gradonačelnik dostavio kandidate za članove povjerenstva odnosno njihove zamjenike. Nakon rasprave  Odbor je jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Gradskom vijeću, da se za članove Povjerenstva imenuju:

  1. Manda Rezo za predsjednicu,
  2. Katica Klarić za članicu i
  3. Nataša Čolić za članicu.

  Za zamjenike predlaže se da se imenuju:

  1. Katica Dabić za zamjenicu predsjednika,
  2. Đuro Mišković za zamjenika člana i
  3. Andrijana Dujmenović za zamjenicu člana.

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju  člana Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Orašje

   

  Mladen Maković iznosi ispred predlagatelja kako je Marijan Maskaljević, iz osobnih razloga podnio ostavku na mjesto člana u Upravnom vijeće Centra za socijalni rad.

   

  Kristina Živković ispred Odbora iznosi kako su nakon rasprave jednoglasno usvojili da se prihvati ostavka Marijana Maskaljević a što predlažu i Gradskom vijeću.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 15.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2022. godinu

   

  Nermin Zlatkić v.d. direktora poduzeća ukratko dodatno prokomentirao pojedine stavke samog izvješća  navodeći i teškoće sa kojima se susreću u radu. Nakon toga uslijedila je rasprava u kojoj su sa svojim  pohvalama,  prijedlozima,  pitanjima, primjedbama i  sugestijama učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Anto Kobaš, Marinko Džoić, Mario Pejić, Nusret Saltović, a na koje je djelomično odgovorio Nermin Zlatkić.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 16.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2022. godinu

   

  Izvješće ukratko prezentirao direktor poduzeća Vidan Vidović nakon čega je uslijedila rasprava.

  U raspravi učešće uzeli, sa svojim pitanjima, pohvalama, primjedbama, prijedlozima i sugestijama vijećnici: Josip Pejić, Anto Kobaš, Nusret Saltović, Stanko Vincetić, Mario Pejić,  Alen Aljukić i Nikola Ilišević.

  Na izneseno od strane vijećnika u raspravi odgovore dao direktor Vidan Vidović.

   

  Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

   

  Sjednica završila u 1333  sati.

   

   

  Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić