Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Orašje, održane dana 31. kolovoza 

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 23 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Na prozivci odsutni vijećnici: Dražen Topić, Nesad Tokalić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: Gradonačelnik Marijan Oršolić, tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnik gradonačelnika Mladen Marković, te predstavnici medija.

   

  Nakon što je utvrđen kvorum predsjednik upoznaje vijećnike kako je razlog što su materijale za ovu sjednicu dobili u kraćem vremenskom roku, taj što je do 31.8.2023. godinu potrebno dati suglasnost na uvjetni upis Osnovne škole u Vidovicama u Registar osnovnih škola Županije Posavske kako bi ista mogla nastaviti rad kako samostalna obrazovna ustanova u školskoj 2023-2024. godini..  

   

  Za današnju sjednicu, nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima RPO-a, predsjednik predlaže slijedeći:

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola.

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola

   

  Mladen Marković u svom pojašnjenju predloženog između ostalog iznosi kako Vijeće već više godina donosi ovakav zaključak kada je u pitanju gore navedena škola.

  Razlog za donošenje ovakvog zaključka je što  škola ne zadovoljava pedagoške standarde za osnovno obrazovanje propisano od nadležnog ministarstva Županije Posavske. Većinu propisanih uvjeta ispunjava, a jedini uvjet koji ne ispunjava, da bi egzistirala kao samostalna obrazovna ustanova, je propisan broj odjela. Imajući u vidu da školu pohađaju djeca iz Vidovica, Kopanica i Jenjića i da im je to najbliža škola, predlaže se donošenje zaključka o davanju suglasnosti  za uvjetni upis škole u registar osnovnih škola kao samostalne ustanove.

   

  Mario Pejić ispred HSP-a iznosi kako će podržati predloženi zaključak. U daljnjem komentaru predloženog iznosi kako nemaju ništa protiv Vidovica, ali kako je potrebno u narednom periodu  razmisliti i osmisliti drugačiji način na koji će škola funkcionirati. Mišljenja je kako je u ovakvoj situaciji najbitnije voditi računa o dobrobiti djece koja imaju nastavu u toj školi. Mišljenja je, također, da djeca ne mogu, imajući u vidu način organiziranja nastave, kroz kombinirane odjele, imati kvalitetnu nastavu koja bi omogućila sticanje vještina i koje bi trebali.

  Sjednica završila u 1028  sati.

   

    Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić